วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 อัตรา (28 สิงหาคม - 22 กันยายน 2557)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 22 กันยายน 2557

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สนง. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา (20 - 26 สิงหาคม 2557)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา
เปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติ เงื่อนไข วิธีการสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กรมศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (25 สิงหาคม -15 กันยายน 2557)

กรมศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย)  และตําแหน่งนักอักษรศาสตรปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม -15 กันยายน 2557

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2557

ซึ่งผู้สนใจสมัครสอบสามารถเข้าดูรายละเอียดของตำแหน่งต่างๆ รวมไปถึงจำนวนและพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เว็บไซต์รับสมัคร >> http://job.pea.co.th/

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา (1 - 15 สิงหาคม 2557)

กรมเจ้าท่า ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา (1 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557

ตำแหน่งที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัคร
- เศรษฐกรปฏิบัติการ 8 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับ: ปริญญาโท

วิธีการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกใบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th

>> อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม เงื่อนไข คุณสมบัติ วิธีการสอบ

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา (13 - 19 สิงหาคม 2557)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 19 อัตรา
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2557

ตำแหน่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศเปิดรับสมัคร
- นักวิชาการป่าไม้ 19 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ พนักงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ศูนย์รับสมัครสอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (โซนทิศเหนือ) ชั้น 7 ห้องประชุมปะการัง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข คุณสมบัติ วิธีการสอบ

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา (28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 41 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา (1 - 25 สิงหาคม 2557)

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวน 53 อัตรา 
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2557

ตำแหน่งที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน  20 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  33 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ http://job.nia.go.th/

>> อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ (ชั้นประทวน) จำนวน 6,800 อัตรา (22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (ชั้นประทวน) จำนวน 6,800 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557

ตำแหน่งที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรจุแต่งตั้ง
1. สายงานป้องกันปราบปราม(นายสิบตร.)
2. สายงานอำนวยการ (เทคนิค)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประกาศเปิดรับสมัครให้บุคคลภายนอกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (ชั้นประทวน) จำนวน 6,800 อัตรา ได้ที่เว็บไซต์: http://www.policeadmission.org/

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 372 อัตรา (สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 - 28 กรกฎาคม 2557)

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 372 อัตรา เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2557

ตำแหน่งที่การมการแพทย์ประกาศเปิดรับสมัคร
1. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 52 อัตรา
2. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 81 อัตรา
3. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 74 อัตรา
4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 165 อัตรา

สถานที่บรรจุและปฎิบัติงาน: ประจำพื้นที่หลายจังหวัด

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://job.dms.moph.go.th/ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม เงื่อนไข คุณสมบัติ วิธีการสอบ

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 1 - 15 ก.ค 57)

กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา  รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557

ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้