กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 574 อัตรา (3-10 ตุลาคม 59)

กรมชลประทาน ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 20 ตำแหน่ง 574 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เนตตั้งแต่วันที่ 3-10 ตุลาคม 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 49 อัตรา (15 - 17 สิงหาคม 2559)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 49 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2559

ตำแหน่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ประกาศเปิดรับสมัคร
1. ลูกจ้าง แก้ไฟฟ้าขัดข้อง รูปแบบกะ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 39 อัตรา
2. ลูกจ้างช่าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 3 อัตรา
3. ลูกจ้างบัญชี สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 5 อัตรา
4. ลูกจ้างบันทึกคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา
5. ลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า (PEA SHOP) จำนวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัคร สามารตยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ อาคาร 4 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี ภาค 3 ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2559

อ่านประกาศเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 1,041 อัตรา (13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 1,041 อัตรา
ปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่งที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบ

1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      341 อัตรา

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   326 อัตรา

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน     54 อัตรา
    (ด้านอายุรเวท)

4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    347 อัตรา
    (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

สมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://moph.job.thai.com/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ต้องผ่าน ก.พ.

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) สอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 115 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับทั้งชายและหญิง จำนวน 115 อัตรา
เปิดสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 12 - 22 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่งที่กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัคร
1. นายทหารสัญญาบัตร (ชาย/หญิง) จำนวน 23 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี

2.นายทหารประทวน (ชาย/หญิง) จำนวน 92 อัตรา วุฒิ ม. 3, ม.6 , ปวช, ปวส.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2524 ถึง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2541)
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529 ถึง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2541)

วิธีการเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtarf.mi.th
ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา

กรมชลประทาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน จำนวน 36 อัตรา
เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559


กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่งที่กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 45 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ กรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ >> คลิก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 515 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 515 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 50 อัตรา (ต้องผ่าน ก.พ)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 

ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา (ต้องผ่าน ก.พ)

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559


ตำแหน่งที่สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัคร

1.นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา


วิธีการรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของ >> สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา (สมัครผ่านเน็ต 21 - 27 มีนาคม 2559)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 13 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2559

ตำแหน่งที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
1.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
3.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
4.พนักสังคมสงเคราะห์ 3 อัตรา
5.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไม้-ก่อสร้าง) 1 อัตรา
6.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า)1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสมัครงานราชการ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com/201603

อ่านรายละเอียด คุณสมบัติ เงื่อนไข การสมัครเพิ่มเติม


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา (22 - 28 มีนาคม 59)

กรมการแพทย์ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2559

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี จำนวน 20 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท. 20 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://lgp.job.thai.com/

อ่านรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม
ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้