ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

"ข่าวสอบ ภาค ก. ก.พ 2556"

"ข่าวความเคลื่อนไหวการสอบ (ภาค ก.) ก.พ 2556" 
ผู้สมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2556 สามารถตรวจสอบรายละเอียด สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันและเวลาสอบ และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก ของ ก.พ. ได้แล้ว
ทางเว็บไซต์   http://job3.ocsc.go.th   ในหัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก ของ ก.พ. ประจำปี 2556" และหัวข้อย่อย "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"